Vraag en aanbod in balans brengen

De aanpak 'Wonen en zorg in balans' maakt inzichtelijk wat de vraag is naar (voor ouderen) geschikte woningen, ondersteunt bij het classificeren van de woningvoorraad én adviseert bij het matchen van vraag en aanbod. Bij voorkeur in overleg met alle betrokken partijen in een gemeente.

Door de (dubbele) vergrijzing en extramuralisering wonen steeds meer ouderen in woningen van corporaties. En ouder worden gaat vaak gepaard met mobiliteitsbeperkingen, waardoor men aangewezen wordt op een loophulpmiddel of zelfs verpleegzorg. Er vindt veel overleg plaats tussen corporaties, gemeenten, huurdersorganisaties en (thuis)zorgleveranciers. Maar bijna niemand heeft nog een scherp beeld van de opgaven die door vergrijzing en extramuralisering op hen afkomen.
 • Wilt u weten aan welke toe-en doorgankelijkheidseisen geschikte woningen voor bewoners met mobiliteitsbeperkingen moeten voldoen?
 • Wilt u inzicht in waar en hoeveel geschikte woningen er nodig zijn?
 • Wilt u komen tot een gemeenschappelijke basis voor discussie met en prestatieafspraken tussen partners over de invulling van die opgave in de sociale huursector?
 • En wilt u weten welke maatregelen het meest effectief zijn om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen? En wat is verstandig, sturen op de vraag, het aanbod of beide?
 • Hoe kunnen u en uw partners ervoor zorgen dat maatregelen die genomen worden elkaar versterken?
 • Hoe verankeren u en uw lokale partners de gezamenlijke invulling van de opgaven in SMART gemaakte prestatieafspraken?
Dan bent u bij het ‘Team wonen en zorg in balans’ aan het juiste adres! Met onze methodiek krijgt u namelijk inzicht in de opgaven en antwoorden op deze vragen.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Uitleg over bestaande methodieken om de geschiktheid van corporatiewoningen voor mensen met mobilitieitsbeperkingen te bepalen.
 • Uitleg van de werking van de tools om de geschiktheid van woningen te inventariseren. Hierin zijn meerdere gradaties mogelijk. Van ondersteuning bij het inventariseren van een beperkt deel het volledige bezit. Behalve de actuele geschiktheid kan ook worden geïnventariseerd welke woningen en woongebouwen met relatief beperkte middelen en maatregelen geschikt(er) te maken zijn.
 • Inzicht in waar de grootste opgaven aan geschikte woningen liggen voor bewoners van zelfstandige sociale huurwoningen die aangewezen zijn op een loophulpmiddel (wandelstok, rollator of rolstoel) of verpleegzorg thuis.
 • Een beeld van tekorten en overschotten van geschikte woningen per corporatie, als basis voor afspraken over hoe de opgaven samen zo efficiënt mogelijk op te pakken. Tekorten bij de ene corporatie kunnen wellicht worden opgelost binnen overschotten bij de andere corporatie. En andersom.
 • Een rapportage met daarin een leeswijzer, een toelichting op de gepresenteerde gegevens en hoe deze te interpreteren, gegevensbladen per gemeente – wijk – buurt en een infographic per gemeente en wijk. Ook bevat de rapportage informatie over de afstand tot een tiental relevante voorzieningen voor ouderen met mobiliteitsbeperkingen (onder andere supermarkt, huisarts, apotheek, fysio, bushalte) in elke buurt.
 • Indien gewenst een conclusie en advies/aanbevelingen per gemeente, wijk en buurt. Inclusief een maatwerkadvies per beschouwd gebied welke maatregelen het meest effectief zijn op opgaven in te vullen. Dat kunnen zowel vraag- als aanbod gestuurde maatregelen zijn. Maatwerk dus per beschouwd gebied.